NABÓR NA STANOWSIKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PDF Drukuj Email
czwartek, 09 czerwca 2022 09:12

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Korfantowie

 

I. Przedmiot naboru:

 • stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • wymiar etatu: nauczyciel wychowania przedszkolnego (pensum 25 godzin)
 • umowa o pracę na czas określony: na rok szkolny 2022/2023 z możliwością dalszego zatrudnienia,
 • miejsce wykonywania pracy: Przedszkole im. Misia Uszatka w Korfantowie (ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów).

II. Wymagania podstawowe:

 • Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do   prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 • Niekaralność karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.
 • Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w przedszkolu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość.
 • Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie zajęć edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z podstawą programową oraz inną dokumentacją nauczania.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z planu pracy przedszkola.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisane odręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 • Podpisany odręcznie list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (dyplomy, kursy, szkolenia).
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie (ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów) do 17 czerwca 2022 r.
 • Procedura naboru będzie prowadzona w dwóch etapach: I - analizy dokumentacji aplikacyjnej i II - rozmowy rekrutacyjnej. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną o tym poinformowane telefonicznie.
 • ZSP w Korfantowie nie odsyła dokumentacji. Kandydaci, w terminie do 31 sierpnia 2022 r., mogą odebrać złożone dokumenty, po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone.
 • List motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848