Ochrona danych


PDF Drukuj Email
piątek, 25 maja 2018 00:00

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów wychowanków i  uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie informuje Panią/Pana, że:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie z siedzibą w Korfantowie przy ulicy 3 Maja 12 przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz  Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie - Marek Misztal, z siedzibą w Korfantowie, przy ulicy 3 Maja 12. Tel.: 77 4343847, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie jest Aneta Świtała. Tel.: 77 4343847, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Celem przetwarzania danych przez zespół jest prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom zespołu, zabezpieczenia mienia placówki oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom przedszkola i uczniom szkoły.
 5. Placówka nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych je zeli jej uprawnienia wynikają z przepisów prawa:
  - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483),
  - Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U.2017.59 ze zm.),
  - Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60),
  - Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zm.),
  - Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 ze zm.),
  - Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997.85.539 ze zm.),
  - Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.1990.16.95 ze zm.),
  - Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 ze zm.),
  - innych przepisów i rozporządzeń.
 6. Przekazywanie danych ma charakter dobrowolny.
 7. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny.
 8. Dane będą przechowywane przez okres określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 9. Odbiorcami danych osobowych są:
  - Ministerstwo Edukacji i Nauki, Opolskie Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Urząd Miejski w Korfantowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie;
  - pielęgniarka medycyny szkolnej;
  - inspektor BHP;
  - kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające wychowanków i uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych;
  - inne szkoły, placówki, organizacje którym zespół udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, festiwalach i zawodach.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych w przedszkolu i w szkole oraz dla celów kształcenia jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do placówki.

Korfantów, 25 maja 2018 r.

 

 


Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848